دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند • کاردانی و کارشناسی طراحی و دوخت